همایش نقدی بر مبحث سیزدهم

محورهای کنفرانس
  • بازنگری در مبحث سیزدهم

  • ارائه روش‌های مطالعاتی جدید مرتبط با مبحث سیزدهم

  • انطباق مبحث 13 با مقتضیات و شرایط کشور از حیث اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی

  • ارائه سرفصل‌های تکمیلی برای مبحث 13 با توجه به فناوری‌های نوین

  • تجزیه و تحلیل نکات مبهم موجود در مبحث 13

  • به‌روزرسانی محتوای مبحث 13 بر اساس استاندارد جدید IEC

  • مبحث 13 و هوشمند سازی ساختمان

  • مبحث13 و بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان‌ها