همایش ملی  هورامان؛ انسان، طبیعت، زندگی

 

همایش ملی هورامان(انسان،طبیعت،زندگی)با هدف بازشناخت منظر فرهنگی هورامان که توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کردستان و باهمکاری مرکزتحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج ومرکز پژوهشهای کردستان شناسی دانشگاه کردستان در10اردیبهشت 1394درپردیس سینمایی بهمن شهرسنندج برگزارمی شود.

محورهای سیزده‌گانه این همایش درپوسترالحاقی گنجانده شده‌است وعلاقمندان می توانندمقالات حول محورهای همایش را به ایمیل مندرج درپوستر hawramanstudies@kurdistanmiras.ir تا تاریخ20 فروردین 1394ارسال نمایند.

لازم به ذکراست باتوجه به اینکه روستاهای(هورامان تخت،پالنگان،ژیوار)درمرحله مقدمات اولیه ثبت جهانی یونسکو قراردارند؛لذابرگزاری این همایش درسطح ملی ازاهمیت بسیاری برخوردار بوده؛ دراین راستا ارائه مقالات جامع،کامل،بامحتوا،متقن ومستدل علمی موردانتظار است.

                        

 محورهای سیزده‌گانه همایش:

1-شیوه‌های بهره‌برداری از آب و منابع طبیعی

2-معماری بافت والگوهای سکونت

3-کشاورزی،باغداری و دامپروری

4-رسوم و آیین ها

5-انسان،راه و کوهستان

6-نغمه‌ها ونواها

7-بازنمود طبیعت در هنر و ادبیات

8-گروه‌های اجتماعی وفرهنگ یاریگری

9-صنایع دستی و پوشاک و معیشت پایدار

10-جلوه‌های بارز زمین در هورامان

11-زیست بوم و تنوع زیستی

12-قابلیتها و ظرفیت های گردشگری

13-زن و تداوم زندگی اجتماعی