نکات فراموش شده در کارکردهای اعلام شده توسط بازرسین سازمان


دکتر جمال مشتاق عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یکی از اهداف اصلی سازمان را شفاف سازی عنوان کرد.

دکتر مشتاق ضمن استقبال از انتشار و اعلام کارکرد اعضا، انتشار این آمار را که توسط بازرسین محترم و پرسنل سازمان و با موافقت هیات مدیره آماده شده است را در راستای این شفاف سازی دانست.

وی با اعلام اینکه  آمار آماده شده خام و فقط کارکرد اعضا را نشان می دهد، افزود: بسیاری از نکات ضروری و قابل توجه در آن لحاظ نگردیده است ،

دکتر مشتاق اظهار داشت : بدون در نظرگرفتن این نکات آمار اعلام شده آمار واقعی جلوه نخواهد کرد.

این عضو هیات مدیره گفت : کارکردهای مثبت و منفی اعضا مربوط به قبل از سال 91 در این آمار درج نشده است و باتوجه به اینکه برخی از مهندسین اضافه بر سهمیه خود  در سالهای قبل از 1391کار نموده اند و دارای کارکرد منفی می باشند؛  لذا  با ممانعت در تداوم کار توسط سازمان در سالهای بعد یعنی 91 ، 92 و 93 جهت برقراری عدالت مواجه شده اند و بدین جهت طی این سال ها دارای کارکرد کمتر می باشند.

 وی گفت: این امر بعنوان واکنشی در قبال کارکرد منفی آنها در نظر گرفته شده است نه اینکه این طور قلمداد شود که سازمان در حق این افراد اجحاف کرده است.

دکتر مشتاق یکی دیگر از نکاتی که در درج این کارکردها به آن اشاره نشده است را ضریب دفاتر عنوان کرد.

وی ابراز داشت: اعمال ضریب دفاتر یکی از نکاتی است که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت به آن اشاره شده است و این ضرایب در جهت تسهیل در امور مالکین و براساس قانون ضرایبی مدنظر گرفته شده ات که بر اساس وجود مهندسین در کلیه رشته ها در یک دفتر خاص اختصاص داده می شود که این مورد نیز در آمار منتشر شده مورد توجه قرار نگرفته است.

دکتر مشتاق اعلام نمود: برخی از دفاتر باتوجه به شرایط فراهم نموده دارای ضریب بالا و این امر قطعا بر اعمال اعلام کارکرد آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی کردستان عدم توجه به ظرفیت مهندسین بر اساس پایه را ز دیگر مواردی دانست که در این آمار مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: توجه به ظرفیت و پایه مهندسین نکته مهمی است که باید در اعلام کارکرد لحاظ گردد که این خود می تواند از پایه سه به ارشد به نسبت ضریب 2.5 تفاوت داشته باشد.

دکتر جمال مشتاق در پایان اظهارات خود افزود: آمار اعلام شده توسط بازرسین براساس کارکرد سه ساله می باشد و این در حالیست که جمعی از مهندسین طی یک دو سال اخیر موفق به اخذ پروانه شده اند و قاعدتا بعنوان مثال کسی که در سال 93 پروانه اشتغال دریافت کرده است  آمار کارکرد او در سالهای 91 و 92 صفر می باشد و این امر در آمار اعلام شده که بر اساس کارکرد سه ساله طبقه بندی شده است نشان داده می شود و نسبت به دیگر اعضای باسابقه اجحاف خواهد شد.

دکتر جمال مشتاق پیشنهاد کرد تا در این آمار، کارکردهای منفی و مثبت سال های قبل جهت روشن شدن آمارهای موجود اعمال گردد.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: منطقی تر آن است که این کارکردها با حفظ اعمال ضریب دفاتر، اعضای هر پایه بصورت جداگانه درجه بندی و اعلام گردد.