نشست هماهنگی تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری سنندج

طی نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با شهرداری سنندج درباره نهایی نمودن تفاهم نامه همکاری دوطرف بحث و تبادل نظر گردید.

در این نشست که مهندس محمودی رئیس سازمان، مهندس قادرمزی نایب رئیس، مهندس حسام شریعتی عضو هیات مدیره، مهندس حیدری نماینده شهرداری سنندج ، کارشناسان شهرداری و گروه تخصصی شهرسازی سازمان حضور داشتند، در رابطه با  استفاده از خدمات مهندسین گروه شهرسازی سازمان نظام مهندسی در تهیه طرح های انطباق ساختمان، تغییر کاربری اراضی و ... تبادل نظر کردند.

تهیه فلوچارت نحوه ارجاع کار و برنامه زمان بندی با همکاری کارشناسان شهرداری، گروه تخصصی نظام مهندسی و کارشناسان مسکن و شهرسازی این موضوع از مهرماه سال جاری از مباحث مطرح شده در نشست هماهنگی بود.