نشست مشترک هیات مدیره سازمان با اداره کل راه وشهرسازی کردستان

نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مهندس ویسی مدیر ساختمان  مسکن ، مهندس حسنی مدیر کل حراست ومهندس اصلانی رئیس دفتر نظام مهندسی اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان در محل سازمان برگزار شد.

دراین نشست درباره ی زلزله استان کرمانشاه ، اقدامات صورت گرفته وهمچنین مباحثی پیرامون وضعیت سازمان وچالش های پیشرو بحث و تبادل نظر شد.
بحث درباره ی ساخت وسازهای غیرمجاز، کنترل مصالح ساختمانی ، آموزش به استادکاران، نظارت عالیه، فرهنگ سازی مقررات ملی ساختمان، مجریان، وضعیت طراحی ونظارت ، آزمون ورود به حرفه مهندسی، سامانه صدور پروانه، کنترل ظرفیت کار، کارآموزی مهندسین جدیدالورود، بحث دفاتر مهندسی و همکاری کلیه ارگان هایی که در ساخت وساز دخیل هستند از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در این نشست بر تداوم جلسات مشترک تاکید گردید.