نشست تخصصی گفتمان آب
اولین نشست تخصصی گفتمان آب در تاریخ23 آذر 1394 توسط انجمن عمران_مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.