نشست بررسی وضعیت و چالش های دفاتر مهندسی در سازمان برگزار شد

وضعیت و چالش های موجود دفاتر مهندسی طراحی حقیقی و حقوقی استان کردستان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر ثابتی ریاست سازمان و مدیر فنی اجرایی سازمان، مدیران دفاتر مهندسی برگزار شد، مشکلات، چالش ها و راهکارهای موجود برای تسهیل امور و ارتقای خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.

هر یک از مدیران دفاتر مهندسی ضمن برشمردن چالش ها و مشکلات موجود و انتقال آن به ریاست سازمان جهت بررسی و رفع آنها، به ارائه راهکارهای خود در این رابطه پرداختند.

بحث در رابطه با تعرفه های سازمان و زمان ابلاغ آنها، تعداد اعضای دفاتر و شرایط ورود و خروج آنها از دفاتر، تغییر روال مربوط به امور اداری، کنترل نقشه گروه های مختلف در یک زمان، مسائل مربوط به امور مالی و مالیاتی دفاتر، بحث ایمنی و مسائل مربوط به نظارت اداره کار از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

همچنین در ادامه این نشست درباره خارج شدن نقشه اصلاحیه از تعداد کار، نظارت و دفترچه فنی ملکی، تشکیل شورای چهار نفره، کارشناسان ماده 27، تخیف دفاتر مهندسی، مسائل مرتبط با دفاتر و شهرداری، کیفیت نقشه ها بحث و تبلدل نظر شد.

این نشست ریاست و مدیر فنی اجرایی سازمان به سوالات و نقطه نظرات مدیران دفاتر پاسخ گفتند.