نشست بررسي اجرايي نمودن گزارشات مرحله اي و ارجاع مهندسين ناظر به شوراي انتظامي از سوي شهرداري در سازمان برگزار شد

نشست بررسي اجرايي نمودن گزارشات مرحله اي و ارجاع مهندسين ناظر به شوراي انتظامي از سوي شهرداري در سازمان برگزار شد

 

روابط عمومي: نشست بررسي اجرايي نمودن گزارشات مرحله اي و ارجاع مهندسين ناظر به شوراي انتظامي از سوي شهرداري در سازمان برگزار شد.

 مهندس نادر گودرزي مدير فني و اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان هدف از اين نشست را هم انديشي و بررسي موارد مربوط به اجرايي نمودن گزارشات مرحله اي و ارجاع مهندسين ناظر به شوراي انتظامي از سوي شهرداري طبق ماده صد اعلام کرد.

مهندس گودرزي گفت: در اين نشست مقرر گرديد آرا صادره توسط کميسيون ماده صد قانون شهرداري ها ارسالي توسط معاونت شهرسازي و معماري سنندج به شوراي انتظامي سازمان به استناد ماده 85 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان منضم به استناد و مدارک مربوطه گرديده تا امکان رسيدگي و اخذ تصميم توسط شورا فراهم گردد.

وي افزود: قبل از ارجاع تخلف در بحث احداث ساختمان به کميسيون ماده صد قانون شهرداري ها، استعلام از سازمان نظام مهندسي اخذ و براساس گزارشات و پاسخ سازمان براساس مدارک و مستندات تهيه شده از ناظر يا مجري  امکان تصميم گيري مقتضي فراهم گردد.

مدير فني و اجرايي سازمان اعلام کرد که بر اساس اين نشست مدت زمان در نظر گرفته شده براي پاسخ 5 روز کاري از زمان ورود درخواست به دبيرخانه سازمان خواهد بود.

وي همچنين از برگزاري نشستي توجيهي با کارشناسان شهرداري در رابطه با اجرايي شدن دفترچه هاي گزارش مرحله اي نظارت خبر داد.

مهندس گودرزي درباره ديگر مصوبات اين نشست مشترک افزود: مقرر گرديد در صورت امکان علاوه بر اسامي مهندسين ناظر ساختمان، اسامي مهندسين طراح و مجري در پروانه ساختماني درج شود.

اين نشست که با حضور مهندس قادرمزي خزانه دار سازمان، مهندس گودرزي مدير فني و اجرايي، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري سنندج، نايب رئيس و دبير شوراي انتظامي، رئيس اداره نظام مهندسي راه و شهرسازي برگزار گرديد.