نرم افزارهای محاسباتی طراحی اتصال صلب و برش پانچ مهندس فریدون غفاری نرم افزارهای محاسباتی طراحی اتصال صلب و برش پانچ مهندس فریدون غفاری
 دانلود .. ........ CONTROLL OF PUNCH -interior-
 دانلود .. ........  CONTROLL OF PUNCH OF edge-north and south
 دانلود .. ........ CONTROLL OF PUNCH OF edge-west and east
 دانلود .. ........ CONTROLL OF PUNCH
 دانلود .. ........ CONTROLL OF PUNCH-corner
 دانلود .. ........  Rigid connection -corner column-final
 دانلود .. ........  Rigid connection -interior column-final

خواهشمند است فرم ذیل را که حاوی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه های ارائه شده توسط مهندس فریدون غفاری می باشد به روابط عمومی سازمان ارسال فرمایید.
 دانلود فرم نظرسنجی ........ دانلود
راه های ارسال:
info@kurdnezam.ir
شماره تلگرامی سازمان: 09183781219