نحوه پذیرش عدم انطباق فضاهای کاری موتورخانه آسانسور نحوه پذیرش عدم انطباق فضاهای کاری موتورخانه آسانسور