نتایج اولیه انتخابات هیات رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی کردستان

انتخابات هیات رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کردستان در کلیه دفاتر نمایندگی شهرستان ها برگزار گردید.

در این انتخابات که با استقبال اعضای پروانه دار گروه برق سازمان برگزار شد، پس از شمارش آرانتایج اولیه ذیل اعلام گردید:

  • مهندس عبید علی محمدی
  • مهندس معروف حسامی