نتایج اولیه (الکترونیکی) انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

عمران

اعضای اصلی

محمدصدیق ثابتی

973  رای

مهدی حسام شریعتی

779  رای

بهار راستین

769  رای

ارسطو هدایت نسب

654  رای

عضو علی البدل:

فرزام فاروقی

588  رای

 

 

معماری:

عضو اصلی:

ابراهیم حمزه زاده

646  رای

وریا ژولیده

632  رای

عضو علی البدل:

فریبرز خلیل الهی

607  رای

 

 

برق:

عضو اصلی:

هیوا لهونیان

875  رای

عضو علی البدل:

هیوا خرم

368  رای

 

 

مکانیک:

عضو اصلی:

امید محمودی

626  رای

عضو علی البدل:

محمد ربانی

623  رای

 

 

نقشه برداری:

عضو اصلی:

کریم قادرمزی

777  رای

عضو علی البدل:

سهراب شهنازی

441  رای

 

 

شهرسازی:

عضو اصلی:

محمدرضا جباری

457  رای

عضو علی البدل:

سیدابراهیم حسینی

445  رای

 

 

ترافیک:

عضو اصلی:

جمال قناعت

1028  رای

عضو علی البدل:

هومن بلندی

688  رای