نتایج انتخابات انجمن صنفی کارشناسان ماده27

نتایج انتخابات انجمن صنفی کارشناسان ماده27

 

بدینوسیله نتایج انتخابات انجمن کارشناسان ماده27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بشرح ذیل اعلام می گردد:

اعضای هیات مدیره:

1-مهندس اقبال ملک نیا

2-مهندس مهدی حسام شریعتی

3- مهندس هیوا سید یونسی

4- مهندس شیوا کریمی

5- مهندس هومن بلندی

بازرس:
مهندس مجید شاه اویسی