نایب رئیس دوم سازمان :  به نیروهای فنی استان اعتماد کافی نمی شود


مهندس کریم قادرمزی از عدم اعتماد لازم به بخش فنی استان کردستان علی رغم توان، تخصص و تجربه انتقاد کرد.

نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کردستان در دیدار مشترک با رئیس سازمان برنامه ریزی استان به عدم اعتماد لازم به نیروهای بومی در پروژه های بزرگ استفاده از توان نیروهای کردستان انتقاد در خواستار بررسی این امر توسط مسئولین شد.

مهندس قادرمزی در این رابطه گفت : متأسفانه در استان شاهد هستیم که پروژه های بزرگ استان به بخش فنی غیربومی سپرده می شود و این در تقابل با شعار مسئولین استان در حمایت از نیروها وپتانسیل بومی است.

عضو هیأت مدیره سازمان افزود: در شرایطی که بواسطه وضعیت اقتصادی جامعه بخش عظیمی از نیروهای استان بیکار هستندهمچنان پروژه های بزرگ استان به شرکت های غیربومی  داده  می شود واین امر وضعیت موجود را تشدید می کند.

مهندس کریم قادرمزی در پایان خواستار توجه و تسهیلات ویژه مسئولین استان به نیروهای بومی شد.