نایب رئیس  اول سازمان : جلب اعتماد اعضای سازمان اولویت کاری هیأت مدیره است


مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعتماد سازی را از اولویت های کاری هیأت مدیره دوره ی هفتم توصیف کرد.

وی با بیان اینکه اعتماد سازی موجب پویایی،تحرک و یکپارچگی خواهد شد از تلاش هیأت مدیره برای جلب اعتماد اعضا و شهروندان در ایجاد فضایی بر مبنای همدلی و همسویی خبر داد.

مهندس حسام شریعتی ایجاد اعتماد در دورن سازمان و شفاف سازی را از موارد زیربنایی در جهت توسعه ی همه جانبه ی سازمان دانست و اظهار داشت. تا زمانی که در درون سازمان به این موضوع جامه عمل نپوشاند جامعه نیز با تردید به ما خواهد نگریست.

نایب رئیس سازمان از کلیه اعضای سازمان در جهت ایجاد فضایی آکنده از صمیمیت، صراحت و صداقت دعوت به مشارکت کرد.

وی همچنین ساماندهی به وضعیت نرم افزار سازمان را از اقدامات اولیه برای ایجاد فضای اعتماد داخلی دانست و از تلاش برای رفع کلیه ی نواقص و بروز رسانی آن بر مبنای قوانین موجود خبر داد.

وی اعلام کرد: راه اندازی این نرم افزار را گامی موثر در جلب اعتماد و شفاف سازی در بین اعضا خواهد بود.

مهندس حسام شریعتی اظهار داشت: تمام توان هیات مدیره در راستای ایجاد شفافیت ، همدلی، بهره وری از توان اعضا در جهت پیشبرد اهداف سازمان بکار گرفته خواهد شد.