نايب رئيس سازمان نظام مهندسي کردستان:  تحقق منطقه آزاد تجاري چهره کردستان را متحول مي کند

نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در نشست فعالين اقتصادي استان با معاون اقتصادي وزارت اطلاعات خواستار توجه ارگان هاي مسئول به اجرايي کردن طرح منطقه آزاد تجاري شهرستان هاي مريوان و بانه شد.

مهندس فريبرز خليل الهي با اعلام اينکه وجود منطقه آزاد تجاري فرصتي مطلوب براي تغيير وضعيت اقتصادي و معيشتي شهروندان کردستاني است، اظهار داشت: در شرايطي که استان در بسياري از شاخص هاي توسعه اي، بيکاري، وجود واحدهاي صنعتي و سطح رفاه شهروندي در وضعيت خوبي بسر نمي برد اجرايي نمودن منطقه آزاد تجاري براي استان را در دو شهرستان مريوان و بانه دريچه اي کارا بسوي توسعه يافتگي استان کردستان خواهد بود.

نايب رئيس سازمان نظام مهندسي در اين نشست از کليه مسئولين خواست تا هر کدام با استفاده از ظرفيت و جايگاه خود در تسريع اين امر تلاش کنند.

مهندس خليل الهي پتانسيل هاي طبيعي و انساني استان کردستان، وجود بازاري با ظرفيت مطلوب بنام اقليم کردستان عراق را فرصتي کم نظير توصيف کرد و فرصت سوزي و عدم استفاده از اين ظرفيت را ميدان دادن به رقبا و تداوم توسعه نيافتگي دانست.

وي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در تحقق منطقه آزاد تجاري مريوان و بانه بخصوص در دعوت از مهندس ترکان رئيس سازمان کشور و رئيس مناطق آزاد تجاري و تبيين اهميت موضوع، افزود: سازمان نظام مهندسي از هيچ تلاشي در جهت توسعه استان و تحقق مناطق آزاد تجاري مريوان و بانه دريغ نخواهد ورزيد.