نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان:  جامعه بايد از پتانسيل مهندسين شهرساز استفاده کند

روابط عمومي: مهندس فريبرز خليل الهي نايب رئيس اول نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در مجمع گروه شهرسازي بر حضور پررنگ  مهندسين شهرساز در سياستگذاري شهرها تاکيد کرد.

وي اظهار داشت: با توجه به توسعه شهرها، سه برابر شدن رشد شهرنشيني از سال 35 تا 75  و همچنين دو برابر شدن اين رشد تا سال 1400 مسئولين ذيربط بايد تمهيدات ويژه و دراز مدتي را براي ساماندهي به اين وضعيت بينديشند.

مهندس خليل الهي گفت: بايد تلاش در جهت ايجاد فضايي مناسب و استاندارد براي سکونت و معيشت انساني از مهمترين دغدغه هاي مسولين ذيربط باشد و اين امر مستلزم برنامه ريزي و استفاده از توان و دانش متخصصين امر است.

وي افزود: تخصص گرايي در ساخت شهرها و استفاده از توانمندي و دانش مهندسين شهرساز بايد در اوليات مسولين عمراني کشور و بخصوص استان قرار گيرد.

نايب رئيس سازمان وضعيت کنوني شهرها، عدم رعايت اصول شهري، تغيير بافت شهرها را نتيجه عدم برنامه ريزي اصولي و دوربرد شهرها و عدم استفاده از تخصص متخصصين حوزه ي شهري دانست.

وي اظهار اميدواري کرد تا در جهت ساختن شهري استاندارد مهندسين شهرساز نقش پررنگتري را ايفا نمايند.

در مجمع تخصصي گروه شهرسازي، دکتر عليزاده به ارائه گزارشي از جايگاه و عملکرد گروه شهرسازي پرداخت و ساماندهي به وضعيت گروه و  حضور کارا و موثر اعضاي گروه در جلسات برون سازماني را از مهمترين عملکرد گروه تخصصي شهرسازي دانست.

مهندس فيروز آقايي دبير گروه تخصصي شهرسازي نيز در اين نشست به طرح چالش ها و مطالبات گروه از سازمان پرداخت و تعامل اعضاي شهرسازي با سازمان در جهت تعالي و ارتقاي همه جانبه سازمان مطلوب توصيف کرد.

در اين مجمع همچنين کارگاه انطباق شهري توسط دکتر الهام  صوري برگزار شد.