نامه معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با  نحوه تشکیل و انتخاب اعضای هیات رئیسه گروه های تخصصی

نامه معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با  نحوه تشکیل و انتخاب اعضای هیات رئیسه گروه های تخصصی