نامه معاون راه و شهرسازی در خصوص رعایت بند " ذ" ماده 116 آئین نامه اجرایی
نامه آقای دکتر مظاهریان معاون راه و شهرسازی در خصوص رعایت بند