نامه شورای مرکزی در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 94/04/31 نامه شورای مرکزی در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 94/04/31دریافت فایل آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ................................دانلود