نامه شرکت نورد فولاد کسری اراک درباره تولید انواع ورق های صنعتی و ساختمانی نامه شرکت نورد فولاد کسری اراک درباره تولید انواع ورق های صنعتی و ساختمانی