نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اقدام مهندسین (حقیقی) به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال جاری نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اقدام مهندسین (حقیقی) به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 تا پایان خرداد ماه سال 1396