نامه امور پژوهش به دبيران گروههاي تخصصي / تهيه پروپوزال پروژه هاي تحقيقاتي

نامه امور پژوهش به دبيران گروههاي تخصصي / تهيه پروپوزال پروژه هاي تحقيقاتي

با توجه به بسترسازي انجام پژوهش مرتبط با صنعت ساختمان و پي گيري فعاليت انجام شده توسط شوراي مرکزي ، خواهشمند است حداقل پروپوزال دو پروژه تحقيقاتي مرتبط را جهت هماهنگي و پيگيري لازم به دبيران گروه هاي تخصصي ارسال فرماييد.