مکاتبات بازرسین با سازمان

 

مکاتبات بازرسین با سازمان 

 

 

 

هیئت مدیره محترم سازمان                                                1171 مورخ 20/10/93

 

باسلام واحترام،مستدعی است دستورفرمائیددراجرای مواردذیل اقدام لازم معمول فرمایند:

 

1-به استنادبند«ث»ازماده 82 آئین نامه اجرایی ...وبمنظورپاسخگویی مستندومستدل به سوالات مطروحه درمجمع عمومی مورخ7/10/93همچنین انجام تعهدات مندرج درماده مذکور،نیازبه بهره مندی ازخدمات کارشناسی می باشد.که پس ازجذب کارشناسان،کتباًوباقیدحدوداختیارات معرفی خواهندشد. انجام این بندنیازبه تهیه قراردادهای خاص(کارمعین)دارد.

2 - درکوتاه مدت لینک ارتباط بابازرسان درسایت سازمان طراحی گردد.

3-تااجرای بند«2»اطلاعیه هاواخبارو....بازرسان دربخش«اطلاعیه ها» سایت سازمان درج گردد.

4-مکانی مناسب دراختیاربازرسان قرارگیرد.

5- بازرس یابازرسان مؤظف به شرکت درجلسات هیئت مدیره نمی باشند.لهذاقبلاًدستورکارجلسات به اطلاع برسدومتعاقباً یک نسخه ازکلیه مصوبات هیئت مدیره وهیئت رئیسه تحویل گردد.

6-ازپرداخت حق الزحمه وحق الجلسه بازرس خودداری ودرراستای بند«1»هزینه گردد.

7-یک نسخه ازکلیه نظام نامه های سازمان رادراختیارگذارند.

                                           

                                            بازرسان

یوسف وثوقی                                                            فرشیدعزت پور