مکاتبات بازرسان سازمان 9 / پیشنهاد تشکیل کمیته هماهنگی