مکاتبات بازرسان سازمان 22/ بررسی وضعیت سرمایه گذاری های سازمان