مکاتبات بازرسان سازمان 11 / آمار تهیه شده توسط بازرسین قبلی