استرداد 4% واریزی مهندسین شهرستان سنندج در سال 1394

                                               اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

موضوع : استرداد 4% واریزی مهندسین شهرستان سنندج در سال 1394

    با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان مقرر گردیده است ، نسبت به استرداد مبلغ 4% واریزی سال 1394 مهندسین عضو دفتر نمایندگی شهرستان سنندج اقدام گردد، لذا مبالغ متعلقه پس از کسر حق عضویت سال 1395 و سنوات قبل قابل استرداد می باشد.

 بنابراین از کلیه مهندسین عضو دفتر نمایندگی شهرستان سنندج که در سال 1394 واریزی 4% به حساب سازمان را داشته اند دعوت به عمل می آید تا مورخ 23/07/95 به امور مالی سازمان مراجعه نمایند.