موضوعات پژوهشی ارائه شده جهت ارسال پروپوزال

 

1-     ارزیابی و بررسی دالهای مجوف تحت تاثیربارهای ثقلی قائم و جانبی بصورت توام

2-     ارزیابی رفتارهای سازه های متشکل از اسکلت موجود و طبقه سبک ساخته شده از فن آوریهای جدید

3-     تطبیقی آیین نامه های مورد استفاده در نرم افزارهای طراحی مباحث نهم و دهم و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

4-     بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح جدید مورد استفاده در ساختمان ( بلوکها