مهندس هیوا سیدیونسی مدیر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی کردستان شد

مهندس هیوا سیدیونسی با حکم رئیس سازمان  بعنوان نماینده هیات مدیره و مدیر اجرایی نظارت برق نظام مهندسی  ساختمان استان کردستان شد.

مهندس سیدیونسی وعضو پایه ارشد گروه برق و  کارشناس ارشد این رشته می باشد.

عضو علی البدل هیات مدیره دوره چهارم و پنجم، دبیر گروه تخصصی برق دوره های سوم، چهارم و پنجم، مسئول امور رفاهی سازمان، عضو کمیته دفاتر و ... از جمله سوابق مهندس سید یونسی بشمار می آید.