مهندس قناعت برای دومین سال پیاپی خزانه دار شورای مرکزی شد

مهندس جمال قناعت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با رای کلیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پست خزانه داری شورای مرکزی ابقا شد.

مهندس جمال قناعت عضو رشته ترافیک سازمان کردستان و شورای مرکزی سازمان کشور می باشد.

مهندس قناعت پیشتر بیشترین آرا را برای عضویت در شورای مرکزی کسب کرده بود.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تبریک به مهندس قناعت و کلیه اعضای سازمان، حضور مهندس قناعت را در شورای مرکزی افتخاری برای سازمان و نشان از توانمندی مهندسین کردستانی توصیف کرد.