مهندس فاتحی رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کردستان شد

مهندس آرام فاتحی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کردستان شد.

مهندس آرام فاتحی رئیس هیات مدیره، سیدحامد حسامی نایب رئیس، سعدی قادری خزانه دار، سیدانور رشیدی بعنوان دبیر، جلیل ملازاده، کوروش زمانی، کمالدین توحیدی، خسرو شجاعی، محسن اسدی اعضای اصلی هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان کردستان را تشکیل می دهند.

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان کردستان با بیش از 50 انجمن در بخش های صنعت، پیمانکاری، حرفه ای و خدمات فعالیت می کند.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تبریک به مهندس فاتحی، این انتخاب را نشان از توانمندی های مهندسین استان توصیف کرد.

دکتر ثابتی حضور مهندس فاتحی را در کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کردستان فرصتی مغتنم در جهت ساماندهی به بحث تولید و اشتغال در استان توصیف کرد.