مهندس شهنازی بعنوان مدیر دفتر توسعه صدور و خدمات مهندسی منصوب شد

 

با تصويب هيات مديره سازمان،

مهندس شهنازی بعنوان مدیر دفتر توسعه صدور و خدمات مهندسی منصوب شد

 

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان : هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

کردستان طي مصوبه اي مهندس سهراب شهنازي را بعنوان مدير دفتر توسعه و صدور خدمات فني و مهندسي استان

کردستان منصوب کرد.  .................................................................  ادامه خبر