مهندس جمال قناعت خزانه دار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد

مهندس جمال قناعت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، برای چهارمین سال پیاپی خزانه دار شورای مرکزی سازمان کشور شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، در دویست و دهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس جمال قناعت با اکثریت آرا بعنوان خزانه دار انتخاب گردید.

عضویت در هیات مدیره دوره های چهارم، پنجم ، ششم و هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، عضویت در شورای انتظامی و کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی چندین سال و همچنین عضو اصلی دوره پنجم و ششم و هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوابق مهندس جمال قناعت بشمار می آید.