مهندس بهار راستین نماینده هیأت مدیره در امور آموزش و پژوهش شد

مهندس بهار راستین بعنوان نماینده هیأت مدیره سازمان در امور آموزش و پژوهش انتخاب شد.

مهندس بهار راستین مدیر سابق آموزش و پژوهش سازمان، عضویت هیأت رئیسه گروه تخصصی عمران و دبیری  این گروه و ریاست کمیسیون بانوان عضو سازمان را در کارنامه های فعالیت های خود دارد.

هیأت مدیره سازمان هدف از این انتخاب را اهتمام به امر آموزش و پژوهش سازمان عنوان کرده است.