مهندس بهار راستين مديرآموزش و پژوهش و صدور پروانه سازمان نظام مهندسي کردستان شد

روابط عمومي: هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در مصوبه اي سرکارخانم مهندس بهار راستين  را بعنوان مدير آموزش و پژوهش و واحد صدور پروانه منصوب کرد.

دکتر محمدصديق ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان ضمن تقدير از تلاش ها و خدمات ارزنده دکتر مشتاق بعنوان مدير سابق امور پژوهش و همچنين دکتر هوشمند عليزاده مدير صدور پروانه عضويت سازمان تلاش هاي آنان را در ارتقاي سازمان ستود.

دکتر ثابتي در حکمي مهندس بهار راستين را بعنوان مدير جديد واحد آموزش و پژوهش و صدور پروانه سازمان منصوب کرد.

وي با آرزوي موفقيت براي خانم مهندس راستين تلاش براي خدمت صادقانه به شهروندان و اعضاي محترم سازمان را از اولويات مسئولين سازمان توصيف کرد.

وي ابراز اميدواري کرد تا با تلاش و برنامه ريزي، در ارتقاي سطح دانش و پژوهش اعضاي محترم سازمان تلاش نمود.

رئيس سازمان همچنين با برشمردن اهميت پژوهش و آموزش در سازمان اهتمام به اين امر را در ارتقاي سازمان ضروري دانست.

سرکار خانم مهندس بهار راستين دبيري گروه تخصصي عمران در دوره ششم را در کارنامه فعاليت هاي خود در سازمان دارد.