مهندسین پروانه دار سازمان نسبت به تمدید اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی خود اقدام نمایند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام کرد: مهندسین دارای پروانه اشتغال ضروریست در زمان مقرر نسبت به تمدید اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی خود اقدام نمایند .

مهندس امید محمودی  با اعلام ابلاغ بخشنامه شماره 430/42167 مورخ 21/08/96 مدیر کل محترم دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای و به استناد بند « پ » ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اظهار داشت : مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در کلیه رشته ها می بایست قبل از انقضای پروانه اشتغال به کارمهندسی خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.

وی افزود:  در غیر اینصورت و با پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال ، فاصله عدم اعتبار پروانه تا زمان اعتبار مجدد آن ، در زمان ارتقای پایه  به عنوان سنوات توقف در پایه محسوب نمی گردد .

مهندس محمودی اعلام داشت: مهندسین محترم ضروریست حداقل 45 روز  قبل از انقضای پروانه مهندسی خود ، جهت تمدید پروانه اشتغال به سایت سازمان ( www.kurdnezam.ir (قسمت خدمات الکترونیکی – سامانه صدور پروانه اشتغال به کار مراجعه نمایند.

وی در پایان عنوان نمود :  به استناد ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارتقای پایه از 3 به 2 چهار سال و 2 به 1 پنج سال و با ارائه گواهی گذراندن دوره های مصوب دفتر مقررات ملی ساختمان امکان پذیر می باشد .