مهلت ثبت نام انتخابات هيأت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان تمدید شد
وزير راه و شهرسازي در بازگشت به نامه رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر تقاضاي تمديد مهلت ثبت نام انتخابات هيأت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، موافقت خود را با تمديد تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/6/1394 اعلام كرد.
بازگشت بهنامه شماره 200/90725/211/9000 مورخ 14/6/94 حضرتعالي موضوع تقاضاي تمديد مهلت ثبتنام انتخابات هيأت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، بدينوسيله موافقت خود رابا تمديد تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/6/1394 اعلام و به موجب رونوشتهمين نامه مراتب جهت اجراء به مسئولان ذيربط ابلاغ مي‌شود.
.و تاریخ برگزاری انتخابات از 9 مهر به 16 مهرماه موکول می گردد.