مهلت تکمیل فرم دوازده امضایی تعاونی مسکن جدید سازمان تمدید شد


مدیر عامل تعاونی مسکن جدید سازمان از تمدید مهلت تکمیل  فرم دوازده امضایی تعاونی مسکن جدید سازمان خبر داد. 

مدیر عامل تعاونی مسکن جدید سازمان از تمدید مهلت تکمیل  فرم دوازده امضایی تعاونی مسکن جدید سازمان خبر داد.

مهندس فرزام فاروقی اظهار داشت مهلت تکمیل  فرم تا تاریخ 28 اسفند 93 تمدید شد.

وی افزود : اعضای محترم می توانند پس از تکمیل فرم دوازده امضایی ، آن را به واحد رفاهی سازمان تحویل نمایند.

مهندس فاروقی عنوان کرد : فرم دوازده امضایی در رابطه با تایید ادارات مربوطه در ارتباط با عدم مالکیت مسکن اعضا می باشد.