مهلت تسلیم اظهارنامه

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 اشخاص حقیقی تا پایان خرداد 31/3/95 می باشد.

و همچنین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 94 اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه 31/4/95 می باشد.