مصوبات 9 ارديبهشت ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 9/2/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

بررسي ساير موارد بودجه پيشنهادي سال 93 .

متن مصوبه:

به اتفاق آراء برنامه و بودجه دريافتي و هزينه هاي جاري و سرمايه سال 93 سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان مطابق شرح پيوست جهت ارائه به مجمع عمومي سازمان ، تصويب شد.