مصوبات 9 آذر 93

تاريخ تشکيل جلسه: 09/09/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

تغيير روز تشکيل جلسات هيئت مديره.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد از ابتداي دي ماه سال 1393 جلسات عادي هيئت مديره شنبه ها از ساعت 17 بعدازظهر الي پايان ، تشکيل گردد.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي درخواست شماره 15078 مورخ 19/8/93 ( شماره سازمان) دبير کميته تخصصي ژئو تکنيک و کنترل کيفيت.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به تعميم بحث ژئو تکنيک به سراسر استان ، به گروه محترم تخصصي سازه سازمان مأموريت داده مي شود ضمن تهيه ساز و کار مناسب جهت کنترل دفترچه هاي مطالعات ژئو تکنيک در سراسر استان نسبت به بررسي و اعلام نرخ مصوب(به ازاي دفترچه يا ماهيانه) به همراه توضيحات لازم در اين خصوص ، اقدام نمايند.

  

تاريخ تشکيل جلسه: 09/09/93

مصوبه شماره 3

موضوع:

موارد سازمان سقز ( بودجه ساختمان+ برگزاري مناقصه محدود صورتجلسه شماره 692 مورخ 5/9/93).


 

متن مصوبه:

1-    سقف بودجه ساختمان شماره 2 سقز با 20% افزايش از مبلغ چهار ميليارد ريال به چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال افزايش يابد که از اين مبلغ دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال توسط سازمان و دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال توسط دفتر نمايندگي سقز از محل اعتبار 4% تأمين گردد.

    ضمناً هزينه کرد تا اين سقف بر اساس مصوبه شماره 1 مورخ 18/8/93 هيات مديره خواهد بود.

2-    به اتفاق آراء صورتجلسه شماره 692 مورخ 5/9/93 که به امضاي مدير دفتر نمايندگي سقز، مدير فني و اجرايي سازمان، عامل خزانه دار رسيده است در خصوص برگزاري مناقصه محدود براي ساخت و نصب پنجره دو جداره UPVCساختمان شماره 2 دفتر نمايندگي سقز ، به تصويب رسيد. 

مصوبه شماره 4

موضوع:

اعلام نظر در خصوص خريد سالنامه جهت اعضاي سازمان.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با مديريت هيات رئيسه سازمان تا سقف 850،000،000 ريال جهت خريد سر رسيد يا هديه نوروزي براي حدود پنج هزار نفر از اعضاي سازمان هزينه گردد.ضمناً به آقاي مهندس فاروقي اختيار داده مي شود تا سقف يک ميليون تومان نسبت به خريد نمونه هاي هدايا اقدام نمايد.

  

مصوبه شماره 5

موضوع:

بررسي و اعلام نظر در خصوص نامه شماره 12862 مورخ 16/7/93 در خصوص اتوماسيون فرزين.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد جناب آقاي کورش اسحق ظرف مدت يک هفته پيگيري نمايد که نرم افزار اتوماسيون دبيرخانه تحويلي به سازمان از طرف شرکت فرزانگان امکان برآورد نمودن خواسته هاي سازمان را دارد يا خير.(با قابليت لينک به دفاتر نمايندگي شهرستانها ، دفاتر مهندسي ، راه و شهرسازي و شهرداري و ...) و به صورت مکتوب به هيات مديره ارائه نمايند. 

مصوبه شماره 6

موضوع:

درخواست مدير فني و اجرايي سازمان و طرح نامه شماره 16465 مورخ 8/9/93.

 

متن مصوبه:

با توجه به توافق با معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري سنندج مبني بر استخدام دو نفر نيرو ( يک نفر از طرف شهرداري و يک نفر از طرف سازمان) در جهت اجرايي نمودن گزارشات مرحله ايي ، عقد قرارداد نظارتي ، ارسال گزارش، بازديد و ساير وظايف مندرج در نامه ي فوق الذکر و ديگر وظايف محوله به اتفاق آراء مصوب گرديد يک نفر طبق نظام نامه استخدامي به استخدام سازمان درآيد . محل فعاليت ، در سازمان نظام مهندسي مي باشد.

           

مصوبه شماره 7

موضوع:

بررسی متن پیشنهادی جهت اضافه نمودن به نظام نامه انضباطی سازمان


 

متن مصوبه:

به اتفلق آرا مصوب گردید متن زیر بعنوان ماده 23 به نظام نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مصوب جلسه 25/2/90 هیات مدیره محترم سازمان اضافه گردد ضمنا کلیه موارد نظامنامه فوق به قوت خود باقی می باشد.

" ماده 23 درج یا نشر هر گونه متون ، تصاویر نقل قول یا سایر موارد مغایر با شئون حرفه ایی ، مهندسی و اخلاقی در سامانه های اینترنتی و مخابراتی و فضای مجازی یا ایمیل ( پست الکترونیکی ) و پیامک " این ماده نیز جزئ موارد بند "ع" ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ، تخلف انتظامی محسوب می شود.