مصوبات 8 مهر ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 8/7/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

پيش از دستور

نحوه شروع  به کار ساختمان در حال احداث شهرستان کامياران .


متن مصوبه:

مصوب گرديد ادامه اجراي ساختمان اداري دفتر نمايندگي شهرستان کامياران با مديريت آقاي مهندس تابعي مدير دفتر نمايندگي کامياران ادامه يابد.مدير دفتر نمايندگي موظف است کليه هزينه ها را بر اساس نظام نامه 4% و از محل مربوطه انجام دهد .مصوبه شماره 2

موضوع:

پيش از دستور

درخواست مدير آموزش و پژوهش در خصوص اختصاص ده ميليون تومان معادل يکصد ميليون ريال بابت کتابخانه (خريد کتاب براي فروش) .

 

متن مصوبه:

مصوب گرديد مبلغ يکصد ميليون ريال جهت خريد کتاب در اختيار مديريت آموزش و پژوهش قرار گيرد .مصوبه شماره 3

موضوع:

دستور شماره 2 صورتجلسه

بررسي نامه شماره 10182/ ش م ،مورخ:24/6/92 شوراي مرکزي در خصوص نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومي .

متن مصوبه:

مواد 8 الي 14 نظام نامه مذکور قرائت گرديد و مقرر گرديد موارد ذيل به نحوي اضافه گردد .

1.       جاري شدن ماده 10 براي هيئت رئيسه مجمع نيز لحاظ گردد.

2.       .قرائت ماده 10 در شروع مجامع الزامي است .مصوبه شماره 4

 

موضوع:

دستور شماره 3 صورت جلسه

تعيين تکليف  فرد جايگزين آقاي دکتر مشتاق  در گروه تخصصي برق .

 

متن مصوبه:

به پيشنهاد آقاي مهندس لهونيان و به اتفاق آراء آقاي مهندس هيوا سيد يونسي تا پايان  سال 92 به عنوان جايگزين آقاي دکتر مشتاق انتخاب شدند .