مصوبات 8 تير ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 8/04/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

ساعت کار در ماه مبارک رمضان در سنندج و ساير شهرستانها .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء به جهت استفاده بيشتر ارکنان از ماه مبارک رمضان مقرر گرديد ساعات کار در ماه مبارک رمضان در سنندج و ساير شهرستانها به شرح زير باشد .

شنبه تا چهار شنبه:   8:30 الي 13:45

پنج شنبه:             8:30 الي 12:45 .

  

مصوبه شماره 2


موضوع:

مسائل و موارد کميته صدور خدمات مهندسي.


متن مصوبه:

 

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به مسائل مطرح شده توسط اعضاي محترم هيات مديره جناب آقاي دکتر ثابتي با کسب مشورت از ساير اعضاء ظرف يک هفته آينده نسبت به آماده کردن نظام نامه صدور خدمات مهندسي اقدام و در جلسه آينده نسبت به ارائه ان به هيات مديره محترم سازمان اقدام فرمايند. در ضمن تفاهم نامه ها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه شده نيز در اين نظام نامه لحاظ گردد.

  

مصوبه شماره 3


موضوع:

جلسه فوق العاده هيات مديره .


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد جلسه ايي فوق العاده در تاريخ 10/4/93 با دستور کار : نظام نامه ها و ساير موارد جلسه امروز از جمله انتخابات کميته دفاتر برگزار گردد .

  

مصوبه شماره 4


موضوع:

بررسي قرارداد استخر شنا مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي انتظام .

متن مصوبه:

مصوب گرديد:

قرارداد استخر مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي انتظام کردستان (شامل: استخر بزرگسالان،سوناي خشک، سوناي بخار،جکوزي،تونل مه و پارکينگ اختصاصي) از تاريخ 29/3/93 تا 21/12/93 به تعداد 35 جلسه (يک سانس در هفته) به ازاي هر جلسخ مبلغ 4،500،000ريال به مبلغ کل 157،500،000 ريال عقد و پرداخت گردد.

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

بررسي قرارداد استخر شنا مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي انتظام .

متن مصوبه:

مصوب گرديد:

قرارداد استخر مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي انتظام کردستان (شامل: استخر بزرگسالان،سوناي خشک، سوناي بخار،جکوزي،تونل مه و پارکينگ اختصاصي) از تاريخ 29/3/93 تا 21/12/93 به تعداد 35 جلسه (يک سانس در هفته) به ازاي هر جلسخ مبلغ 4،500،000ريال به مبلغ کل 157،500،000 ريال عقد و پرداخت گردد.