مصوبات 8 ارديبهشت ماه 93

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي مباحث مربوط به صدور خدمات مهندسي و عملکرد واحد مربوطه با توجه به بودجه هاي پيشنهادي( هزينه ها و دريافتي ها).


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به تفاهم نامه انجام شده و توضيحات اعضاء کميته صدور خدمات مهندسي با توجه به نظام نامه کميته و تفاهم نامه نسبت به در نظر گرفتن مبلغ ( پانصد ميليون ريال) در بخش دريافتي ها و مبلغ (يک ميليارد ريال)در بخش هزينه هاي بودجه پيشنهادي سال 93 به مجمع عمومي سازمان اقدام گردد. در ضمن مقرر گرديد کميته صدور خدمات مهندسي تا پايان تير ماه نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود به هيات مديره اقدام و بر اساس آن هيات مديره محترم سازمان در خصوص ادامه فعاليت کميته تصميم گيري خواهد نمود .مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي بودجه پيشنهادي سال 93 جهت ارائه به مجمع عمومي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء ضمن بررسي بخشي از بودجه پيشنهادي سال 93 موارد پيشنهادي اصلاحي اعضاء به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد ادامه بررسي رأس ساعت 12 ظهر روز 9/2/93 در محل دفتر رياست سازمان توسط هيات مديره صورت گيرد .