مصوبات 8 آبان 95

تاریخ تشکیل جلسه:08/08/95

 مصوبه شماره 1

موضوع:

با توجه به عواقب زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز و هدر رفتن سرمایه های ملی هیئت مدیره محترم جهت پیگیری موضوع تصمیم گیری فرماید

 

متن مصوبه:

با توجه به ازدیاد ساخت و سازهای غیر مجاز، در شهرهای استان و عدم کنترل دقیق این کارها توسط ارگانهای ذیربط ، به گروه نظارت عالیه  ماموریت داده شود تا در راستای انجام وظیفه محوله ، سریعاً ظرف مدت یک ماه نسبت به کنترل و بازرسی ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح استان و اعلام آنها به هیئت مدیره اقدام ، تا از طریق ریاست سازمان به نحو مقتضی نسبت به پیگیری موضوع و مکاتبات لازم با ارگانهای ذیربط اقدام شود.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

انتخاب اعضای جدید کمیته آموزش

 

متن مصوبه:

پس از بحث و بررسی در خصوص انتخاب دو عضو جدید کمیته آموزش ، به اتفاق آراء آقایان دکتر امید کهنه پوشی و مهندس عبید علیمحمدی به عنوان اعضای جدید کمیته آموزش انتخاب شدند.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

کمپ مهندسان کیش

 

متن مصوبه:

نامه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتباط با اعلام آمادگی سازمان در خصوص کمپ مهندسان کیش در جلسه مطرح و مقرر گردید جناب آقای دکتر قناعت به عنوان نماینده سازمان در جلسه حضور یافته و از طرف سازمان نسبت به اعلام آمادگی سازمان جهت خرید 20 واحد اقدام و جهت واگذاری واحدها فراخوان عمومی به اعضا انجام تا به صورت فردی یا گروهی به آنها واگذار گردد.


مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسی نامه شماره 26896 / ش م در خصوص ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید نامه شماره 26896 / ش م ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، از طرف ریاست نظام مهندسی استان به ریاست مجمع عمومی اعلام گردد.

 

مصوبه شماره 5

 

موضوع:

تغییر زمان ادامه مجمع عمومی

 

متن مصوبه:

نامه مسئول امور اداری سازمان در خصوص تغییر زمان ادامه مجمع عمومی در جلسه مطرح، و مقرر گردید با توجه به اینکه برگزاری مجمع در تاریخ 20/08/95 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان امکان پذیر نیست، ادامه مجمع به تاریخ 23/08/95 ساعت 16 تغییر یابد.


مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تعیین هیئت اجرایی برگزاری انتخابات گروههای تخصصی

 

متن مصوبه:

نظام نامه گروههای تخصصی ارسالی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان به اطلاع اعضای محترم هیئت مدیره رسید و مقرر گردید هیئت اجرایی برگزاری انتخابات مطابق یند 4 ماده 4 نظام نامه گروههای تخصصی متشکل از سرکار خانم راستین مهندس جباری ( نماینده هیئت مدیره) ، مهندس گودرزی ، مهندس سوره بان و آقای پژمان حمیدی به عنوان کارشناسان سازمان انتخاب ، تا مطابق نظام نامه نسبت به پیگیری انتخابات گروههای تخصصی ( مطابق نظام نامه) اقدام نمایند.

در ضمن مقرر گردید نظام نامه گروههای تخصصی از طریق سایت سازمان به اطلاع کلیه اعضا سازمان برسد.