مصوبات 7 شهریور 94

تاریخ تشکیل جلسه: 07/06/94

 

موضوع:

تصویب چارت سازمانی

 

متن مصوبه:

گزارشی از پیرفت استقرار مدیریت کیفیت (ISO) توسط مهندس قادرمزی ارائه گردید .در ادامه مشاور طرف قرارداد ISO ( مشاور هوزان) در خصوص چارت سازمانی  اصلاحات انجام گرفته و چارت نهایی مصوب توسط کمیته راهبردی ISO  ارائه نمودند.

هیئت مدیره محترم نظرات خود را ارائه نمودند و چارت نهایی بر اساس چارت اصلاحی پیوست مصوب گردید.