مصوبات 7 آذر 94

تاریخ تشکیل جلسه:07/09/94

   مصوبه شماره 1

موضوع:

نحوه اطلاع رسانی تشکیل جلسات هیئت مدیره.

 

متن مصوبه:

به عنوان موضوع پیش از دستور، بدینوسیله اعلام می گردد که از طریق سامانه پیام کوتاه (اس .ام . اس )جهت اطلاع رسانی به اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات استفاده گردد.

 


  مصوبه شماره 2 

موضوع:

تراز سال 93.

 

متن مصوبه:

برابر نامه شماره 36714 مورخ 26/08/94 در خصوص تعیین تکلیف تراز سال 93، مقرر گردید که خزانه دار از تاریخ 08/09/94 تراز را جهت اظهار نظر بارسان تحویل آنها دهند.

 

 

  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان های استان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تغییرات زیر در نظام نامه دفاتر نمایندگی مورخ 19/05/93 به شرح ذیل اعمال گردد :

-        در هر شهرستان شش نفر به عنوان نامزد هیئت اجرایی دفتر نمایندگی در آن شهرستان از طرف هیئت رئیسه سازمان به هیئت مدیره معرفی که این افراد باید دارای پروانه اشتغال معتبر در رشته های هفتگانه و بدون داشتن هرگونه محکومیت انضباطی و غیره بوده که در هیئت مدیره از بین معرفی شدگان سه نفر را به عنوان هیئت اجرایی هر شهرستان انتخاب،که از این سه نفر یک نفر به عنوان مدیر اجرایی شهرستان از طرف هیئت مدیره سازمان انتخاب - و سه نفر برگزیده در بین خود یک نفر دیگر را به عنوان دبیر شهرستان معرفی می نمایند.

-        هر وقت هیئت مدیره تشخیص داد می تواند نماینده های شهرستان را عزل  نماید.

-        حق الزحمه مدیر اجرایی شهرستان بصورت تمام وقت بوده و دو نفر دیگر بصورت حق الجلسه حق الزحمه دریافت می کنند.

 

 لازم به توضیح است که نماینده های شهرستان ها همان نماینده های منتخب هیات مدیره می باشند.

 

 


  مصوبه شماره 4

 
 

موضوع:

معرفی نماینده های هیئت مدیره در دفاتر گاز و برق .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جناب آقای مهندس امید محمودی به عنوان نماینده هیئت مدیره در واحد گاز و مهندس هیوا لهونیان به عنوان نماینده هیئت مدیره در دفتر برق معرفی گردند.

 

 


  مصوبه شماره 5

 

موضوع:

راه اندازی کانال تلگرام سازمان نظام مهندسی .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به درخواست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کانال تلگرام سازمان با مسئولیت ریاست سازمان توسط روابط عمومی سازمان راه اندازی گردد و اطلاع رسانی کافی به اعضا سازمان جهت عضویت در این کانال صورت گیرد.