مصوبات 7 آبان 94

تاریخ تشکیل جلسه:07/08/94

    مصوبه شماره 1

موضوع:

نحوه بررسی و پیگیری تخلفات شامل توهین ، تهدید ، تخریب،نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب موهن و تبلیغات مذموم برخی از اعضاء سازمان و غیر به اعضای هیات مدیره دوره ششم و کاندیداهای دوره هفتم.

 

 

متن مصوبه:

مقرر گردید کلیه مستندات مربوطه (موضوع مرتبط با نظام مهندسی ساختمان) قبل و بعد از انتخابات توسط هر یک از اعضای سازمان و غیر به هیات مدیره دوره ششم یا کاندیداهای دوره هفتم شامل تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن،تخریب،توهین،تهدید،تهمت،نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای سایبری ،مجازی،مخابراتی و غیره جمع آوری و به ریاست سازمان اختیار داده می شود که نسبت به عقد قرارداد با وکیل،در خصوص پیگیری طرح شکایت از دادگستری و شورای انتظامی به استناد شیوه نامه تبلیغات انتخابات به شماره 21222/ ش م مورخ 24/06/94 و اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 400/30023 مورخ 03/06/94 و نیز آئین نامه بند ع ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات مدیره سازمان تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام نماید.

 

 

   مصوبه شماره 2

 

موضوع:

نحوه تقدیر و تشکر از اعضای هیات مدیره دوره ششم.

 

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به اتمام مأموریت دوره ششم هیات مدیره سازمان و به پاس قدردانی از زحمات اعضای محترم هیات مدیره ( اصلی و علی البدل) مطابق دوره پنجم اقدام گردد.