مصوبات 6 مهر 93

تاريخ تشکيل جلسه:06/07/93

 

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

جلسه فوق العاده هيات مديره در خصوص نرم افزار.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد روز دوشنبه مورخه 14/07/93 جلسه فوق العاده هيات مديره رأس ساعت 11:30 صبح در دفتر رياست سازمان با دستور کار "بررسي نرم افزار و ارائه پيشنهادات لازم" برگزار گردد و اطلاع رساني لازم از سوي روابط عمومي و دفتر رياست صورت گيرد.

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسي نحوه محاسبه تعرفه اصلاحيه نقشه ها به تفکيک رشته ها.

 


 

متن مصوبه:

پس از بحث و تبادل نظر اعضاي محترم مقرر گرديد مطابق شرح پيوست امضا شده توسط اعضاي محترم (نامه شماره 11399 مورخ 23/06/93 ) اقدام گردد.